สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ms
lp
cm
ITA พลังงาน ห้องประชุม
    jt              
          กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน
          พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็คทรอนิกส์ ๒๕๖๕   หน่วยตรวจสอบภายใน
          พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๒๕๖๒   สำนักงานสภา
          พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐   สภาคณาจารย์และข้าราชการ
นายจตุพร จันทรมา   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๕๑   งานจัดการทรัพย์สิน(เอกสารดาวน์โหลด)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี    พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๕๐   กองบริการการศึกษา
    พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๔๗   กองพัฒนานักศึกษา
โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี   พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๒๕๔๗   กองนโยบายและแผน
กองกลาง   ดูทั้งหมด...    
  งานบริหารทั่วไป                
  งานการเจ้าหน้าที่   ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง  
  งานคลัง   ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยและการลดใช้พลังงาน ๒๕๖๕  
  งานพัสดุ   ประกาศ เรื่อง การให้บริการการจัดสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์  
  งานนิติการ   ประกาศ เรื่อง การใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี  
  งานประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยืม และคืนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานภายใน  
  งานอาคารสถานที่   ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
    งานยานพาหนะ   ดูทั้งหมด...  
    งานภาคสนาม                
    งานรักษาความปลอดภัย   แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  
    ศูนย์การเรียนรู้เกษตร   แบบฟอร์มขอใช้บริการ สำนักงานอธิการบดี  
    งานรักษาความสะอาด                
    บ้านพัก ห้องพัก หอพัก                
                         
ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๙ (บ้านหนองหัวหงอก) ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗-๓๙๙ อีเมล์ sarabun@lpru.ac.th