คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดสัมมนาเตรียมพร้อมด้านแรงงาน
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี จัดอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช
  สาขานิเทศศาสตร์ขอเชิญเยาวชนส่งหนังสั้นชิงทุนการศึกษ
  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษ
  งานทะเบียนฯ ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนศ.ภาคปกติ
  แจ้งนักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษา 1/55 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา
  สอบราคาซื้อชุดฝึกวาดการ์ตูนแอนิเมชั่น ๒ มิต
  สมาคมศิษย์เก่ามร.ลป ขอเชิญนศ.และผู้สนใจส่งผลงาน โครงการเรียงร้อยถ้อยคำบูชาพ่อ
  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งเปิดการสอบ exit exam
st

กเหกประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำหน่ง/สังกัด นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ
(อัตราเงินเดือน10,850 บาท)
ดกหหกนางสาวนาขวัญ รัตนมงคล
สำรองอันดับที่ 1 นางสาวรุจิราวัลย์ แสงอินทร์
สำรองอันดับที่ 2 นางสาวธนาภรณ์ คนธรรมพ์
2.ตำแหน่ง/สังกัด พี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์
(อัตราเงินเดือน9,000 บาท)
กดเหกนางพิกุล ช่างปืน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบให้มารายงานตัว วันที่ 1 มีนาคม 2556 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ชั้น 2 ห้องการเจ้าหน้าที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 054-237-399 ต่อ 3819

la3
01 2 3 4 5