สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    เข้าชม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
  เข้าเว็บไซต์          
                         
                         
โครงสร้างการบริหาร   รายละเอียด
       
     
                                     
    โครงการอนุรักษ์พลังงาน  
     
     
นายปรีชา ไชยโย  
ผู้อำนวยการ                                  
กองกลาง     ตารางการใช้ห้องประชุม                              
  งานบริหารงานทั่วไป          
  งานการเจ้าหน้าที่        
  งานคลัง        
  งานพัสดุ        
  งานประชาสัมพันธ์        
  งานนิติการ        
  งานอาคาร+ออกแบบ        
  งานยานพาหนะ        
  งาน รปภ.        
  งานสนาม     อาคารชุด/ห้องพัก/บ้านพัก    
    แม่บ้านอาคาร                                                    
กองบริการการศึกษา         พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กองนโยบายและแผน         พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) ปี 2551  
กองพัฒนานักศึกษา         พรบ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550  
                      พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2547  
สำนักงานสภาฯ         พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547  
หน่วยตรวจสอบภายใน         ดูทั้งหมด  
งานวิเทศสัมพันธ์         ระเบียบ, คำสั่ง, ประกาศ, ข้อบังคับ  
งานสิทธิประโยชน์         611116 ประกาศ เรื่อง การแบ่งโซนเพื่อดูแลภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยฯ  
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง   610726 ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
                      601031.แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2561-2563  
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน     601031.แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2561-2563  
                      ดูทั้งหมด  
ความรู้ประกันสังคม     การเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ  
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ                                                  
  ...119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แมทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054237399...