Office of The President  
    กพ  
  สกอ  
  กพร  
  วิทยุ  
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  โครงสร้างการบริหาร      
    preecha      
  นายปรีชา ไชยโย        
  ผู้อำนวยการสำนักงาน   โครงการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
กองกลาง        
  งานบริหารทั่วไป     ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  
  งานคลัง        
  งานพัสดุ     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560  
  งานการเจ้าหน้าที่        
  งานนิติการ     พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  งานประชาสัมพันธ์     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) ปี 2551  
  งานอาคาร     พรบ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550  
  งานยานพาหนะ     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2547  
  งานสนาม     พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547  
    งานอาคารโอฬาร      
  งานรักษาความปลอดภัย   ระเบียบ, คำสั่ง, ข้อบังคับ, ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  
กองบริการการศึกษา     601031.แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2561-2563  
กองนโยบายและแผน     590221.การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย ปี 2559  
กองพัฒนานักศึกษา     590221.การบริหารงานโรงเรียนสาธิต  
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง     581014.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย  
  สำนักงานสภาฯ        
  งานตรวจสอบภายใน        
  งานสิทธิประโยชน์     บ้านพัก/ห้องพัก/อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร  
  งานการศึกษาต่อเนื่อง        
  งานวิเทศสัมพันธ์     ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ  
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน        
      คำสั่งมอบอำนาจให้ รองอธิการบดี  
ความรู้ประกันสังคม     คำสั่งมอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน  
          คำสั่งมอบอำนาจให้ ผู้ช่วยอธิการบดี  
               
  ...119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237-399...