สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  แผนผังหน่วยงานในอาคาร       เข้าชม ITA  
 
  เข้าเว็บไซต์          
       
     
โครงสร้างการบริหาร  
       
     
                                     
    โครงการอนุรักษ์พลังงาน  
     
     
นายปรีชา ไชยโย   ห้องประชุมอาคาร สนอ.
ผู้อำนวยการ                                                      
กองกลาง   รายละเอียด      
  งานบริหารงานทั่วไป      
  งานการเจ้าหน้าที่      
  งานคลัง      
  งานพัสดุ      
  งานประชาสัมพันธ์      
  งานนิติการ      
  งานอาคารสถานที่      
  งานยานพาหนะ      
  งาน รปภ.     อาคารชุด/ห้องพัก/บ้านพัก  
  งานสนาม          
    แม่บ้านอาคาร        พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กองบริการการศึกษา       พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) ปี 2551  
กองนโยบายและแผน       พรบ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550  
กองพัฒนานักศึกษา       พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2547  
                      พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547  
สำนักงานสภาฯ     ...ดูทั้งหมด...  
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ     ระเบียบ, คำสั่ง, ข้อบังคับ, มาตรการ  
หน่วยตรวจสอบภายใน     มาตรการประหยัดการใช้พลังงาน ปี 2565  
งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิฯ     การให้บริการการจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์  
  โหลดเอกสาร       การใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี  
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน     การยืม-คืน วัสดุ ครุภัณฑ์  
         
***ความรู้ประกันสังคม     ...ดูทั้งหมด...  
                      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
                      ประกาศสำนักงานอธิการบดี  
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ     การเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ  
                      แบบฟอร์มขอใช้บริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ...119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แมทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054237399...