Office of The President  
    กพ  
  สกอ  
  กพร  
  วิทยุ  
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
  โครงสร้างการบริหาร      
    preecha      
  นายปรีชา ไชยโย        
  ผู้อำนวยการสำนักงาน   โครงการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
กองกลาง        
  งานบริหารทั่วไป     ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  
  งานคลัง        
  งานพัสดุ     เอกสารให้ดาวน์โหลด  
  งานการเจ้าหน้าที่        
  งานนิติการ     พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  งานประชาสัมพันธ์     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) ปี 2551  
  งานอาคาร     พรบ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550  
  งานยานพาหนะ     พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2547  
  งานสนาม     พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547  
    งานอาคารโอฬาร   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2546  
  งานรักษาความปลอดภัย      
กองบริการการศึกษา     ระเบียบ, คำสั่ง, ข้อบังคับ, ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  
กองนโยบายและแผน     590221.การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3  
กองพัฒนานักศึกษา     590221.การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัย ปี 2559  
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง     590221.การบริหารงานโรงเรียนสาธิต  
  สำนักงานสภาฯ     581202.แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2559-2560  
  งานตรวจสอบภายใน     581014.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย  
  งานสิทธิประโยชน์     571206.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ฉบับที่2  
  งานการศึกษาต่อเนื่อง     570914.การกำหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร  
  งานวิเทศสัมพันธ์        
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน     ระเบียบการเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ  
          คำสั่งมอบอำนาจให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบด  
     
  ...119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237-399...