สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  แผนผังหน่วยงานในอาคาร       เข้าชม ITA  
 
  เข้าเว็บไซต์          
       
     
โครงสร้างการบริหาร  
       
     
                                     
    โครงการอนุรักษ์พลังงาน  
     
     
นายปรีชา ไชยโย   ห้องประชุมอาคาร สนอ.
ผู้อำนวยการ                                                      
กองกลาง   รายละเอียด      
  งานบริหารงานทั่วไป      
  งานการเจ้าหน้าที่      
  งานคลัง      
  งานพัสดุ      
  งานประชาสัมพันธ์      
  งานนิติการ      
  งานอาคารสถานที่      
  งานยานพาหนะ      
  งาน รปภ.     อาคารชุด/ห้องพัก/บ้านพัก  
  งานสนาม          
    แม่บ้านอาคาร        พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กองบริการการศึกษา       พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) ปี 2551  
กองนโยบายและแผน       พรบ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550  
กองพัฒนานักศึกษา       พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2547  
                      พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547  
สำนักงานสภาฯ     ...ดูทั้งหมด...  
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ     ระเบียบ, คำสั่ง, ประกาศ, ข้อบังคับ  
หน่วยตรวจสอบภายใน     630319 มาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ปี 2563  
งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิฯ     630319 มาตรการประหยัดการใช้น้ำ ปี 2563  
  โหลดเอกสาร       630318 ประกาศเรื่อง การให้บริการการจัดสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์  
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน     630312 ประกาศเรื่อง การใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี  
      630102 ประกาศเรื่อง การยืม-คืน วัสดุ ครุภัณฑ์  
***ความรู้ประกันสังคม     ...ดูทั้งหมด...  
                      การเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ  
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ     แบบฟอร์มขอใช้บริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
  ...119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แมทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054237399...