สำนักงานอธิการบดี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหาร โครงการอนุรักษ์พลังงาน   รายละเอียด
       
     
     
     
     
     
นายปรีชา ไชยโย  
ผู้อำนวยการ                                  
กองกลาง     ตารางการใช้ห้องประชุม                              
  งานบริหารงานทั่วไป          
  งานการเจ้าหน้าที่        
  งานคลัง        
  งานพัสดุ        
  งานประชาสัมพันธ์        
  งานนิติการ        
  งานอาคาร+ออกแบบ        
  งานยานพาหนะ        
  งาน รปภ.        
  งานสนาม     อาคารชุด/ห้องพัก/บ้านพัก    
    แม่บ้านอาคาร                                                    
กองบริการการศึกษา         พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กองนโยบายและแผน         พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) ปี 2551  
กองพัฒนานักศึกษา         พรบ.การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550  
                      พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2547  
สำนักงานสภาฯ         พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี 2547  
หน่วยตรวจสอบภายใน            
งานวิเทศสัมพันธ์         ระเบียบ, คำสั่ง, ประกาศ, ข้อบังคับ  
งานสิทธิประโยชน์         610726 ประกาศ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง   601031.แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2561-2563  
                      601031.แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 2561-2563  
คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน     581014.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย  
                         
ความรู้ประกันสังคม     การเบิกจ่ายที่ใช้เป็นประจำ  
                                                                   
  ...119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แมทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054237399...