พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง หนังสือภายนอก แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง