โครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
          3847  
     
นางกิ่งดาว ปัดเปา
     
   
หัวหน้าสำนักงาน
   
   

3846

    3846     3808
นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
นางสาววิภาวรรณ ภูครองทอง
นางสาวนุชจรี ปุกคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการ อธิการบดี
  3809            
นางพัชรินทร์ ขุนเทา    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
เลขานุการ รองอธิการบดี    
  เข้าเว็บไซต์สำนักงานสภา