โครงสร้างงานบริหารทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลด     3812 เกี่ยวกับงานสารบรรณ
            นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล            
      หัวหน้างาน      
          7388   3817      
        นายจีรศักดิ์ ประทานสิทธิ์ นายศิรวิชญ์ งามสมิทธิ์        
        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์