โครงสร้างงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ
            3824      
 
นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย
 
 
หัวหน้างาน
 
    3825     3826       3825     3826
นางเอมอร พยัคฆ์น้อย
นางสาวชลธิรา ประเสริฐ
นางวันเพ็ญ จำปา
นางสาวธัญพิชชา อุ่นม่อน
บุคลากร
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                         
 
เบอร์ภายใน 054-237-399 ต่อ 3823-3826