โครงสร้างงานออกแบบและอาคารสถานที่
                     
        นายชัย ชัยนันตา        
        หัวหน้างาน        
    4406     4405              
นางสมพร วันวิศิษฐ์ชัย
นางสาวดวงจันทร์ คำขอด
นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
นายอภิวัฒน์ ศรีภูมั่น
พนักงานธุรการ ส.4
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานโสตฯ
วิศวกรโยธา
                         
นายสุรกิจ อินมณี
นายธนบดี สายโสม
  นายจุลทรรศน์ เยาวสกุลมาศ  
วิศวกรไฟฟ้า
สถาปนิก
  วิศวกรเครื่องกล