โครงสร้างงานพัสดุ
                4402            
 
    นางสาวศิริขวัญ วาวแวว            
        หัวหน้างานพัสดุ            
 
                 
    4401     4403     4404     4404     4403
นางสาวปุณยนุช มณีวรรณ
นางสาวปวีณา เขื่อนคำปา
นางสาวรมิดา ขัติยะ
นางสาวธัญชนก เรือนแก้ว
นางสาวธัญลักษณ์ พันธ์ทวี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
เอกสารเผยแพร่
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
คู่มือการเปิดเผยราคากลางในระบบ EG-P
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
แบบฟอร์ม ป.ป.ช.
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล 2560
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(สำนักงบประมาณ)
แบบฟอร์ม (ส่งมอบรับมอบพัสดุ) (การโอนพัสดุ) (แทงจำหน่ายพัสดุ)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตัวอย่าง การรายงานวัสดุคงเหลือ
ตัวอย่าง รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายวัสดุ