โครงสร้างงานคลัง
 
    นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง    
หัวหน้างานคลัง    
         
         
         
      1127        
               
               
  นางศิริมา แย้มชู   นางอรพิน ยาวิลัย   นางสาวจีรวรรณ เกตุแก้ว   นางสาวอรพรรณ เสริมกลิ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
       
งานธุรการ งานลูกหนี้เงินยืมฯ และ งานเบิกจ่ายเงิน งานบัญชีและ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงินรับฝาก งบประมาณแผ่นดิน รายงานทางการเงิน
3814   3855     3815   1113  
                 
  นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ   นางสาวศิวพร ใจหงอก   นางสาวธิดาพร วงศ์กันทะ   นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี
       
งานเบิกจ่ายงบเงินรายได้ งานกองทุนฯ งานเงินเดือนและค่าจ้าง งานบัญชีและ
  และตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย   รายงานทางการเงิน
3855   3813     3815   1113  
                 
  นางมนฤดี มาปลูก            
นักวิชาการเงินและบัญชี          
             
งานจัดเก็บเงินรายได้          
             
3851