โครงสร้างกองกลาง
            3811      
       
นายจตุพร จันทรมา
       
       
ผู้อำนวยการกองกลาง
       
   

3823

    4402       3812     9
นางสาวสายสุนีย์ อินทรไชย
นางสาวศิริขวัญ วาวแวว
นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล
นางสาวศศธร เครือนันตา
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
หัวหน้างานพัสดุ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
    1127     3844       6900      
นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน
นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้ นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ
หัวหน้างานคลัง
หัวหน้างานนิติการ
หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ หัวหน้างานสนาม
    4405-6                    
นายชัย ชัยนันตา        
หัวหน้างานออกแบบงานอาคาร