โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
                     
       
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
       
       
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
       
                   
            3810 โต๊ะทำงาน      
       
นายปรีชา ไชยโย
       
        ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี        
       
       
    3827     3836       4101     3811
นายวรากร เนือยทอง
นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา
นายบรรจง สมศรี
นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อำนวยการกองกลาง