อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร
ชั้น 7
ชั้น 6
ชั้น 5
ชั้น 4
ชั้น 3
ชั้น 2
ชั้น 1
  เจ้าหน้าที่ประจำอาคารหอพัก  
           
นางสาวสุริยา สมุทรจักร นายณัฐพงษ์ แสงพันธ์
09-9294-9996 06-3592-9152
   
วิธีการและขั้นตอนการจัดสรรห้องพัก
คณะกรรมการบริหารหอพักบุคลากร
การบริหารจัดการของอาคารหอพักบุคลากร