โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์      

 

                 
     
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
     
     
ผู้ช่วยอธิการบดี
     
 
                     
 
นางสาวคุณวันพรรษา พูลสงค์
 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป