โครงสร้างศูนย์ฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง

 

               
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
   
   
ผู้อำนวยการ
   
 
               
  นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป