พฤษภาคม 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก                                                              
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                                                              
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500     กบศ                                                      
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200     กบศ                                                      
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200     กบศ                                                      
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน