พฤษภาคม 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก * * *         *   *         * * *       * * *       * * *  
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                      
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500     กบศ*               * ซ่อมแอร์ * * * *    
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200     กบศ*       *   *           *     * * * * *   วิ
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200     กบศ*             *           *     * * กก * *   วิ
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

6 หยุด งานพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
9 หยุดวันพืชมงคล
18 วันวิสาขบูชา
20 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา