เมษายน 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก     * *                                                  
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก       * *                                    
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500                                     กบศ*                    
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200       สวพ*                           กบศ*         ครุ*       *
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200       สวพ*                           กบศ*       * ครุ*       *
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

6 วันจักรี
8 หยุดชดเชยวันจักรี
12-16 หยุดสงกรานต์