มีนาคม 2562
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก         *               * *           *       *     * *    
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                         * *                                  
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500                 ครุ*                                   ครุ*    
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200                       * *           กพน*                
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200                         *         * กพน*                
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน