ธันวาคม 2561
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก             *         * ง* *       *   *           *          
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                       *                           *          
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500                                   *     *                  
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200           สวพ*                               * กพน*          
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200           สวพ*                                 กพน*          
หอประชุมใหญ่     ปชส     *                                            
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

5 หยุดวันชาติ
10 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
31 หยุดวันสิ้นปี