ตุลาคม 2561
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก * *               *   *       ง*                              
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก *                                                           *
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500   * * *                                     *            
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200     *                                   *   กพน*          
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200     *                                     *   กพน*          
หอประชุมใหญ่                                                   อบรมผู้กำกับลูกเสือ
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

13 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
15 หยุดชดเชยวันที่ 13
23 หยุดวันปิยมหาราช