กันยายน 2561
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก                       กจ     -- --                          
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                       *     -- --                            
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500                     * วิจัย* -- --                   *   กบศ*  
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200 *     *   วิจัย*           วิจัย* -- -- กจ สวพ กจ   *       *      
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200 *         วิจัย*           วิจัย* -- --   สวพ กจ           *   กบศ*  
หอประชุมใหญ่     กยศ.ปันโลหิต     สนง.ศึกษาธิการ -- --                            
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน