สิงหาคม 2561
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุม ชั้น 8 (วิทย์)ออก     *     *       *         *             *   *         *    
ห้องประชุม ชั้น 8 (เวศน์)ตก                   *                         *              
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500                             * มนุษ*       *             *    
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200 ง*       *           *   * *   * *   ครุ* *   *  
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200 ง*         *   *         *   มนุษ*     * * * วิจัย*   กพน* *  
หอประชุมใหญ่         กพน                                          
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

12 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระราชินีในรัชกาลที่ 9
13 หยุดชดเชยวันที่ 12