กรกฎาคม 2561
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ห้องประชุมโอฬารโรจน์ 500       *   ครุฯ*       *         บัณฑิต* * * * ครุฯ*            
ห้องประชุมโอฬารรัตน์ 200 *   วิจัย*   ครุฯ*       *     *   บัณฑิต* * *   กบศ*           *
ห้องประชุมโอฬารรมย์ 200 *   วิจัย*   ครุฯ*       *     *   บัณฑิต* * *     *            
หอประชุมใหญ่     กพน*                           **         ปชส          
ใบขอใช้บริการห้องประชุม
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน

27 หยุดวันอาสาฬหบูชา
28 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
30 หยุดชดเชยวันที่ 28