โครงสร้างงานสิทธิประโยชน์

Facebook (Binefitlpru Lampang)

           
     
ผศ.สุขเกษม ลางคุลเสน
     
     
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
     
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธูรกิจอาลัมพาง
    1706     1706            
นางสาวนุชรี ธิจินะ
นายพีระเชษฐ์ อุปปัญญา
นางสาวนริศรา เทพศิริ
นายนรศมล ทุนรัตนบรรลือ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
                       
นางกาญจนา กาจารี นางเกษร ใจมณี นางเกษร ใจคำวัง      
ดูแลห้องพักและอาคาร ดูแลห้องพักและอาคาร ดูแลห้องพักและอาคาร      
งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธูรกิจทิพย์ธัญญา
    1702                  
นางสาวเอมวิกา ยะสืบ
นางสาวมนันญา สายปินตา
นายจารุพงษ์ ค้ำจุน
นางสาวกนกพร หมอกใหม่
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                       
นางสาวปาริชาติ ชัยยะ
นางทรงศรี ยะสืบ
นางสาวจันแก้ว จันทร์สุริยะ
นางพรวลัย ปัญญาหลวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลพื้นที่อาคาร จันทน์ผา
ดูแลพื้นที่อาคาร โรงอาหาร
ดูแลพื้นที่อาคาร โรงอาหาร
                       
นางจำปา ขันนาแล นางนงนุช อินนันชัย    
ดูแลพื้นที่อาคาร 5 ชั้น ดูแลพื้นที่อาคาร 5 ชั้น