งานนิติการ
  5131     5132     5132     5132  
                       
ว่าที่ ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน นายนฤพล จิกยอง นายนพดล คงใจดี นายภูมินันท์ รุ่งแสง
หัวหน้างานนิติการ นิติกร   นิติกร     นิติกร  
                 
  ภาระงานประจำ   
  ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน  
  สรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ณ มีนาคม 2563