งานนิติการ
                 
ว่าที่ ร้อยตรีณัฐพัชร วันตัน นายนฤพล จิกยอง นายนพดล คงใจดี
หัวหน้างานนิติการ นิติกร นิติกร
เบอร์ 3844