อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ
                         
นางนงเยาว์ ปินอุทัง
นางจันทร์ฟอง ใจคำ
 
นางคำปัน สีสม
นางเบญญาภา พุธมา
แม่บ้านชั้น 10
แม่บ้านชั้น 8-9
 
แม่บ้านชั้น 6-7
แม่บ้านชั้น 4-5
                         
นางรวิสรา นวลยิ่ง
นางสาวลินรดา พืชพัน
 
แม่บ้านชั้น 2-3
แม่บ้านชั้น 1
 
อาคาร 45
                         
นางบัวซอน ภาวะหาญ
นางก๋วน พุธมา   นางสาวกองคำ แสนเงิน
แม่บ้าน
แม่บ้าน   แม่บ้าน
ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์
             
นางศรีสุนันท์ ยี่ดวง