โครงสร้างงานตรวจสอบภายใน      
          1191       1191      
 
นางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ
นางสาวรัชนิดา โสมะ
 
นักตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน
                 
      1188          
 
นางนันทพร บุตรน้อย
  นางสาวสกาวรัตน์ ธรรมศรีใจ  
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นักวิชาการเงินและบัญชี