โครงสร้างงานสนาม
งานภาคสนาม
                       
นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ
นายเทา วงค์สาย
นายจรัส สะกะวงศ์
นายมานิต วงศ์เสนาะ
หัวหน้างานสนาม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ช่างมาตรวัดไฟฟ้า ส.2
(รถน้ำ)
                       
นายประณิต เครืออุ่น
นายพงษ์พิพัฒน์ บุญปันเชื้อ
นายพุทธิพงษ์ พุธมา
นายผริตเดช แก้วบุญเรือง
งานซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่โสตฯ
                       
นายนิคม สุปินะ
นายคงศักดิ์ เทือนสัน
นายสมชาย คำป่าแลว
นายศุภนัย กาวิน่าน
     
                       
นายประวิทย์ เทพศิริ นายวรเชษฎ์ อินนั่งแท่น นายประเสริฐ ใจวรรณะ นายอนุกรณ์ ไชยนัน
       
                       
นายพุทธินันท์ ปาลีพงศา นายอรรณพ ณะรศ
นายชัยพร กองประถม
 
       
งานประปา            
                       
นายชาญชัย วิมลจันทร์
นายพิสิษฐ์ อุปปัญญา
           
ช่างต่อท่อ ส.2
ช่างต่อท่อ